This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


logo_wersja_3 logo_coi Akredytacja AB1499

zfm.coi.pl > Specjalizacja z fizyki medycznej > Podstawa prawna

Podstawa prawna

Dnia 1 listopada 2002 roku weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 173, poz. 1419).

Pełny i aktualny tekst Rozporządzenia można znaleźć na witrynie sejmowej. Kopię pliku rozporządzenia z 2002 roku 'D20021419.pdf' można znaleźć tutaj.

Rozporządzenie przewiduje (par. 3 ust. 1) uzyskiwanie tytułu specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej. O tytuł ten będą mogły ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra lub magistra inżyniera na kierunku: fizyka, fizyka techniczna lub informatyka (par. 3 ust. 2).

Z uwagi na fakt, że dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej i nie ma jeszcze jednostek szkolących, to w okresie przejściowym, nie są jeszcze przyznawane tytuły specjalisty fizyki medycznej, a jedynie są powierzane obowiązki specjalisty fizyki medycznej - zgodnie z par. 34, który ma brzmienie:

1. Jeżeli dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskiwania tytułu specjalisty w danej dziedzinie w ochronie zdrowia, minister właściwy do spraw zdrowia może powierzyć określone w rozporządzeniu obowiązki specjalisty w tej dziedzinie osobie legitymującej się dorobkiem naukowym i zawodowym w tej dziedzinie, na podstawie opinii Dyrektora Centrum [chodzi o CMKP - przyp. red.] wynikającej z oceny tego dorobku naukowego i zawodowego przez zespół ekspertów, o którym mowa w paragrafie 8 ust. 1.

2. Jeżeli dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskiwania tytułu specjalisty w danej dziedzinie, kierownik jednostki szkolącej może powierzyć określone w rozporządzeniu obowiązki kierownika specjalizacji osobie, o której mowa w ust. 1.

Specjalizację z fizyki medycznej będą mogły prowadzić jednostki szkolące, czyli zgodnie z Ustawą te podmioty, które uzyskają wpis na listę jednostek szkolących prowadzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia.