This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


logo_wersja_3 logo_coi Akredytacja AB1499

zfm.coi.pl > Literatura naukowa > Journal Club i zebrania ZFM

Journal Club

Journal Club to spotkania w sali seminaryjnej ZFM. Uczestniczą w nim osoby, które podjęły kroki w kierunku wykonania pracy naukowej. Spotkanie odbywa się po godzinach pracy i trwa 80 minut. Dla każdej z czterech pracowni przeznaczone jest 20 minut na przegląd publikacji z poprzedniego miesiąca. Prezentację opieramy na przeczytaniu abstraktów z wybranych czasopism, w szczególności z:

  • Medical Physics
  • Physcis in Medicine and Biology
  • Red Journal
  • Green Journal

Przeglądanie innych tytułów wydawniczych jest mile widziane.

Przedstawienie jednego artykułu nie powinno trwać dłużej niż 4 minuty.


Archiwum JC

 

Archiwum zebrań ZFM