This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


logo_wersja_3 logo_coi Akredytacja AB1499

zfm.coi.pl > Akredytacja

Akredytacja według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Od dnia 9 kwietnia 2014 roku Zakład Fizyki Medycznej posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (nr akredytacji AB 1499) w dziedzinie "badania radiochemiczne i promieniowania -- w tym nuklearne (0)", a obiektem badań jest "wyposażenie medyczne".

Od dnia 28 maja 2014 roku Zakład Fizyki Medycznej posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (nr akredytacji AP 155) na wzorcowania w dziedzinie

  • Promieniowanie jonizujące i radioaktywność.

Wykaz akredytowanych pracowni Zakładu Fizyki Medycznej wraz z ich zakresami dostępny jest na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji: tutaj (dotyczy akredytacji nr AB 1499) oraz tutaj (dotyczy akredytacji nr AP 155).